c/PRÍNCEP DE VIANA, 41 ENTRESŌL
25004 LLEIDA
973 831923
CONTACTAR
Valoracions Agràries
 • Projecte d'expropiació per a la taxació conjunta dels terrenys afectats pel projecte de bassa de laminació d'aigües pluvials a Tàrrega (Urgell).
 • Informe tècnic d'expropiació de les finques afectades per la modificació puntual del POUM de Tàrrega per a la Fira del Teatre a Tàrrega (Urgell).
 • Informe tècnic de taxació d'una finca rústica a Marimunt de Lleida (Segrià).
 • Taxació referenciada a l'any 1983 d'unes finques a Agramunt (Urgell).
 • Estudis del rendiment econòmic d'explotacions agràries.
 • Informe tècnic d'aptitud de regadiu de finca rústica a la partida de Llívia de Lleida (Segrià).
 • Informe de contaminació d'un aqüífer subterrani d'abastament d'aigua potable a Sant Pere dels Arquells (Segarra).
 • Estudis de viabilitat tècnico-econòmica de inversió en maquinària agrícola.
 • Certificats tècnics d'amidaments topogràfics de finques rústiques.
 • Informes tècnics de deslindes de finques rústiques.
 • Informes tècnics de valoracions de finques rústiques.